Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kockica Lipik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica Lipik, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA
PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 25. svibnja 2020. godine do zaključno 5. lipnja 2020.godine. Prijave s dokumentacijom za upis zaprimit će se elektroničkim putem (na e-mail adrese: kockica.djecji.vrtic.lipik@po.t-com.hr; djecji.vrtic.kockica.lipik@po.ht.hr.) ili putem pošte za roditelje koji nisu u mogućnosti poslati prijavu elektroničkim putem.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Lipika za djecu rođenu od 01. travnja 2014. do 31. prosinca 2019. za jaslice, vrtić u Lipiku, igraonicu, predškolu i područni vrtić u Poljani.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanje sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kockica Lipik.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se na web stranici www.djecji-vrtic-kockica.com., za roditelje koji nisu u mogućnosti preuzeti prijavu elektroničkim putem potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti kod dežurne odgojiteljice na ulaznim vratima ustanove.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u Lipiku i Poljani i na web stranici najkasnije do 6. srpnja 2020.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 LIPIK

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/421-352 ili
034/314-371 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.


javan-objava-upisa-2020