Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kockica Lipik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica Lipik, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA
PEDAGOŠKU 2019/2020. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 6. svibnja 2019. godine do zaključno
17. svibnja 2019.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Kockica Lipik, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Lipika za djecu rođenu od 01. travnja 2013. do 31. prosinca 2018. za jaslice, vrtić u Lipiku, igraonici, predškoli i područnom vrtiću u Poljani.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kockica Lipik.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Kockica Lipik ili na web stranici www.djecji-vrtic-kockica.com. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u Lipiku i Poljani i na web stranici 17.06.2019.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 LIPIK.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/421-352 ili 034/314-371 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Pleša